ຮວມຕົວຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງ (ລວມເສັ້ນໂດຍສາຍ)

Input text one here lines.
Input text two here lines.
ຮວມຕົວຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງ (ລວມເສັ້ນໂດຍສາຍ)