ຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາເສັ້ນຜ່າສູນກາງ Hydraulic

length side a (m, ft) length side b (m, ft)
ຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາເສັ້ນຜ່າສູນກາງ Hydraulic