ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຫນ່ວຍງານ Viscoratic


m2/sec
m2/min
m2/hour
stokes (cm2/sec)
cm2/hour
cm2/min
in2/sec
in2/min
in2/hour
ft2/sec
ft2/min
ft2/hour
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຫນ່ວຍງານ Viscoratic