ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມໄວໃນອາກາດ

SI Units

air volume (m3/s)
diameter (m)

or alternatively

side length - a (m)
side length - b (m)

Imperial Units

air volume (cfm)
diameter (in)

or alternatively

side length - a (in)
side length - b (in)
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມໄວໃນອາກາດ