ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການສູນເສຍຫົວ

- λ
length pipe/duct (m, ft)
 (m, in)
velocity (m/s, ft/min)
Imperial units SI-units
 
 
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການສູນເສຍຫົວ