ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການໃຫ້ຄະແນນລົບກວນ

Sound Pressure Level (dB) - Octave band mid-frequency (Hz)

31.5 Hz
62.5 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການໃຫ້ຄະແນນລົບກວນ