ເຄື່ອງຄິດໄລ່ລາຄາ duct Air

SI Units

air velocity (m/s)
diameter (m)

or alternatively

side length - a (m)
side length - b (m)

Imperial Units

air velocity (ft/min)
diameter (in)

or alternatively

side length - a (in)
side length - b (in)
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ລາຄາ duct Air