ການເກັບຕົວ Solver erelocity Air

Smaller Outlets

air flow (m3/s, ft3/s)
distance (m, ft)
 
 
 

Larger Outlets

air flow (m3/s, ft3/s)
distance (m, ft)
area (m2, ft2)
 
 
ການເກັບຕົວ Solver erelocity Air