ລຶບເສັ້ນທີ່ຊ້ໍາກັນ

CS
Remove empty lines. Display removed.
ລຶບເສັ້ນທີ່ຊ້ໍາກັນ