ຄວາມຍາວຂອງສະຕິງ & Bounter Bounter

That’s 5 characters, totaling 7 bytes.

ຄວາມຍາວຂອງສະຕິງ & Bounter Bounter