ເຄື່ອງຈັກຜະລິດຂໍ້ຄວາມ Wavy

PressShiftto Wave again.
ເຄື່ອງຈັກຜະລິດຂໍ້ຄວາມ Wavy