ອາຍຸ cat ໃນເຄື່ອງຄິດໄລ່ປີຂອງມະນຸດ

Cat Age:   years   months  
Equal Human Age:   years months
     
ອາຍຸ cat ໃນເຄື່ອງຄິດໄລ່ປີຂອງມະນຸດ