ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ projectile ສໍາລັບເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຍ້າຍອອກຕາມລວງນອນ

I want to calculate
Initial Horizontal Velocity(Vx0) = m/s
Time(t) = s
Horizontal Displacement at Time(Δy) = m
 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ projectile ສໍາລັບເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຍ້າຍອອກຕາມລວງນອນ