ເຄື່ອງຄິດໄລ່ບັງຄັບ Centripetal ດ້ວຍຄວາມໄວລັດສະຫມີໃຫຍ່

I want to calculate
Mass(m) = kg
Radius(r)= m
Velocity(v)= m/s
Centripetal Force(f)= N
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ບັງຄັບ Centripetal ດ້ວຍຄວາມໄວລັດສະຫມີໃຫຍ່