ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນສົມຜົນ Motion Motion ທີ່ມີລັດສະຫມີ, ໄລຍະເວລາ

I want to calculate
Radius(r) = m
Time Period(T) = s
Circular Velocity(v) = m/s
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນສົມຜົນ Motion Motion ທີ່ມີລັດສະຫມີ, ໄລຍະເວລາ