ເຄື່ອງຄິດໄລ່ pendulum ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ / ປະສົມ

I want to calculate
Center of Mass or Moment of Inertia(I) = kg-m2
Mass(M) = kg
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Distance from Center of Mass to Pivot(D) = m
Period(T) = s
   
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ pendulum ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ / ປະສົມ