ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນ

I want to calculate
Force(F) = N
Area(A) = m2
Stress(σ) = Pa
   
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນ