ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການເລັ່ງ Centripetal

I want to calculate
Radius(r) = m
Velocity(v) = m/s
Centripetal Acceleration(a) = m/s2
   
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການເລັ່ງ Centripetal