ເຄື່ອງຄິດເລກຄື້ນສຽງ

I want to calculate
Wave Frequency(F) = W/m2
Wave Velocity(V) = m
Wavelength(W) = W
   
ເຄື່ອງຄິດເລກຄື້ນສຽງ