ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ສຽງ

Ratio of specific heats, γ =
pressure, P0 = Pa
density, ρ = kgm-3
speed of sound, c = ms-1
ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ສຽງ