ມໍເຕີເທິງສຸດຄວາມໄວ (ການປະຕິວັດຕໍ່ນາທີ)

Diameter of the Tire = Inches
Revolutions per Minute (RPM) Value =
Top Velocity of Motor =
ມໍເຕີເທິງສຸດຄວາມໄວ (ການປະຕິວັດຕໍ່ນາທີ)