ການເຄື່ອນໄຫວ projectile ສໍາລັບເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຍ້າຍຖິ່ນຖານແນວຕັ້ງ

I want to calculate
Initial Vertical Velocity(Vy0) = m/s
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Time(t) = s
Vertical Displacement at Time(Δy) = m
 
ການເຄື່ອນໄຫວ projectile ສໍາລັບເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຍ້າຍຖິ່ນຖານແນວຕັ້ງ