ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ທ່ອນໄມ້ໄມ້

Densities of wood
Select the wood :
Density: (103 kg/m3)
Density: (lb/ft3)
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ທ່ອນໄມ້ໄມ້