ກົດຫມາຍຂອງ Newton ຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ເຢັນ

Time Difference:    
Surrounding Temperature:    
Initial Temperature:    
Coeffient Constant:    
Final temperature:    
       


Time Difference:Surrounding Temperature:Initial Temperature: