ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປັດໃຈດ້ານມາດຕະຖານ

Enter the specific gravity of the material:
Weight w1:
Diameter d1:
Weight w2:
Diameter d2:
Weight w3:
Diameter d3:
Weight w4:
Diameter d4:
Standard surface Factor(ssf):
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປັດໃຈດ້ານມາດຕະຖານ