ພະລັງງານດ້ານສຽງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາ

I want to calculate
Sound Wave Intensity(I) = W/m2
Radius or Distance from Point Source(r) = m
Power Emitted(PAV) = W
 
ພະລັງງານດ້ານສຽງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາ