ເຄື່ອງຄິດໄລ່ທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Brinell

Load (P) : Kilogram Force
Steel Ball Diameter (D) :millimeter
Depression Diameter (d) :millimeter
Brinell Hardness Number (BHN) :
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Brinell