ເຄື່ອງຄິດໄລ່ມ້າ - HP online

Torque: pound-foot
Speed: revolution per minute
Rotating HP: Watt
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ມ້າ - HP online