ໂລກເບົາຫວານ Mellitus ປະເພດ 2

Weight = kg
Height = m
Fasting Blood Glucose = mmol/L
Gender =
 
Insulin Dosage Level = IU/day
ໂລກເບົາຫວານ Mellitus ປະເພດ 2