ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ຂອງຮ່າງກາຍ

 
Body Weight:  
Height:  
     
Average BSA:   m2
DuBios Formula:   m2
Mosteller Formula:   m2
Gehan & George:   m2
Haycock Formula:   m2
Boyd Formula:   m2
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ຂອງຮ່າງກາຍ