ເຄື່ອງຄິດເລກນ້ໍາຕານໃນເລືອດ A1C

A1C Level:   %
Plasma Blood Glucose:  
Whole Blood Glucose:  
     
ເຄື່ອງຄິດເລກນ້ໍາຕານໃນເລືອດ A1C