ເຄື່ອງປັບອາກາດຫ້ອງ (AC)

Target Room To Cool
Room Insulation
Sun Exposure Yes No
Kitchen Yes No
Unit Size Required BTU/Hour

ເຄື່ອງປັບອາກາດຫ້ອງ (AC)