ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພະລັງງານລົມ

Enter Density (D):
Enter the Efficiency (E):
Enter the Wind Velocity (W):
Windmill Area (A):
WindPower:
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພະລັງງານລົມ