ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຮຽບຮ້ອຍ (ເລຂາຄະນິດ)

edge units  
perimeter units  
diagonal units  
area square units  
significant figures:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຮຽບຮ້ອຍ (ເລຂາຄະນິດ)