ວິທີແກ້ໄຂຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ສາມຫຼ່ຽມ

Variable Input Solution Solution 2
   
   
   
Angle in degrees.
   
   
   
Area (square units):      
Status:  
 
ວິທີແກ້ໄຂຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ສາມຫຼ່ຽມ