ສ່ວນຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ວົງ

Radius (r):    
Arc Angle (a):  
     
Segment Area :    
Arc Length :    
Chord Length :    
Segment perimeter :    
ສ່ວນຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ວົງ