ພື້ນທີ່ຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ rhombus

Unit:
Diagonal p:
Diagonal q:
Results:
Area of a Rhombus:   
ພື້ນທີ່ຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ rhombus