45 45 45 ເຄື່ອງຄິດເລກທີ່ຖືກຕ້ອງ

Note: Input one number then click "calculate" button!

Side:  
Hypotenuse:  
Area:  
Perimeter:  
 
45 45 45 ເຄື່ອງຄິດເລກທີ່ຖືກຕ້ອງ