ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ Kite

Diagonal Length p= q =
Result:
Area of Kite: Square Unit
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ Kite