ພື້ນທີ່ປະລິມານຮູບຊົງຂອງ Ellipse

Area of Ellipse
Enter Radius a = b =
Result:

ພື້ນທີ່ປະລິມານຮູບຊົງຂອງ Ellipse