ການຄິດໄລ່ຂະຫນານ

Base a:  
Base b:  
Altitude (h):  
Angle (θ):
       
Perimeter:  
Area:  
Long Diagonal:  
Short Diagonal:  
ການຄິດໄລ່ຂະຫນານ