ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສາມຫຼ່ຽມ Ultimate

Length of Side a:  
Length of Side b:  
Length of Side c:  
Angle A:  
Angle B:  
Angle C:  
   
Results:
Area: Perimeter:
Circumscribed Circle Radius: Inscribed Circle Radius:
Height of a: Height of b:
Height of c: Angle Bisector of a:
Angle Bisector of b: Angle Bisector of c:
Median of a: Median of b:
Median of c:    

Input The coordinates of the three points of the triangle calculate:

  X Y  
A :  
B :  
C :  
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສາມຫຼ່ຽມ Ultimate