ເຄື່ອງຄິດໄລ່ annulus

r1 =
r2 =
Units:
 
C1 = 0
C2 = 0
A1 = 0
A2 = 0
A0 = 0
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ annulus