ພື້ນທີ່ສີ່ຫລ່ຽມແລະເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຂວາງ

Length of Rectangle
Width of Rectangle
Unit
   
Result:
Rectangle Diagonal Length
Perimeter of Rectangle
Rectangle Surfacearea
ພື້ນທີ່ສີ່ຫລ່ຽມແລະເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຂວາງ