30 60 ລ 90 ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສາມຫລ່ຽມຂວາ

Short Side a: Input one number of input area.  
Long Side b:  
Hypotenuse c:  
Area:  
Perimeter:  
 
30 60 ລ 90 ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສາມຫລ່ຽມຂວາ