ເຄື່ອງຄິດໄລ່ hemisphere

r =
Units:
 
A = 0
B = 0
K = 0
V = 0
C = 0

r = radius, V = volume, C = base circumference

A = curved surface area, B = base surface area,K = total surface area

» Show Work
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ hemisphere