ເຄື່ອງຄິດໄລ່ polyhedrons ປົກກະຕິ

number of faces(4, 6, 8, 12 or 20)  
length of edge = units
surface area = square units
volume = cubic units
in-diameter= units
circum-diameter = units
Significant figures:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ polyhedrons ປົກກະຕິ