ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະລິມານແຂງ

Find volume for:
a =
r =
Units:
 
Volume = 0

a = side length
r = radius
» Show Work
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະລິມານແຂງ