ປະລິມານຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ ellipsoid

Unit:
Radius a:
Radius b:
Radius c:
Results:
Volume Of Ellipsoid:
ປະລິມານຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ ellipsoid