ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະລິມານປະລິມານທີ່ເປັນພະຍັນຊະນະUnit
Result:
Cubic
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະລິມານປະລິມານທີ່ເປັນພະຍັນຊະນະ